കൃഷ്ണ അഷ്ടോത്തര ശത നാമം

ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
ഓം കമലനാഥായ നമഃ
ഓം വാസുദേവായ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം വസുദേവാത്മജായ നമഃ
ഓം പുണ്യായ നമഃ
ഓം ലീലാമാനുഷ വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം ശ്രീവത്സ കൗസ്തുഭധരായ നമഃ
ഓം യശോദാവത്സലായ നമഃ
ഓം ഹരിയേ നമഃ || 10 ||
ഓം ചതുര്ഭുജാത്ത ചക്രാസിഗദാ നമഃ
ഓം സംഖാംബുജാ യുദായുജായ നമഃ
ഓം ദേവാകീനംദനായ നമഃ
ഓം ശ്രീശായ നമഃ
ഓം നംദഗോപ പ്രിയാത്മജായ നമഃ
ഓം യമുനാവേഗാ സംഹാരിണേ നമഃ
ഓം ബലഭദ്ര പ്രിയനുജായ നമഃ
ഓം പൂതനാജീവിത ഹരായ നമഃ
ഓം ശകടാസുര ഭംജനായ നമഃ
ഓം നംദവ്രജ ജനാനംദിനേ നമഃ || 20 ||
ഓം സച്ചിദാനംദ വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം നവനീത വിലിപ്താംഗായ നമഃ
ഓം നവനീത നടനായ നമഃ
ഓം മുചുകുംദ പ്രസാദകായ നമഃ
ഓം ഷോഡശസ്ത്രീ സഹസ്രേശായ നമഃ
ഓം ത്രിഭംഗിനേ നമഃ
ഓം മധുരാകൃതയേ നമഃ
ഓം ശുകവാഗ മൃതാബ്ദീംദവേ നമഃ
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ
ഓം യോഗിനാം പതയേ നമഃ || 30 ||
ഓം വത്സവാടി ചരായ നമഃ
ഓം അനംതായ നമഃ
ഓം ദേനുകാസുരഭംജനായ നമഃ
ഓം തൃണീ കൃത തൃണാ വര്തായ നമഃ
ഓം യമളാര്ജുന ഭംജനായ നമഃ
ഓം ഉത്തലോത്താല ഭേത്രേ നമഃ
ഓം തമാല ശ്യാമലാകൃതിയേ നമഃ
ഓം ഗോപഗോപീശ്വരായ നമഃ
ഓം യോഗിനേ നമഃ
ഓം കോടിസൂര്യ സമപ്രഭായ നമഃ || 40 ||
ഓം ഇലാപതയേ നമഃ
ഓം പരംജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം യാദവേംദ്രായ നമഃ
ഓം യദൂദ്വഹായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം പീതവാസനേ നമഃ
ഓം പാരിജാതപഹാരകായ നമഃ
ഓം ഗോവര്ധനാച ലോദ്ദര്ത്രേ നമഃ
ഓം ഗോപാലായ നമഃ
ഓം സര്വപാലകായ നമഃ || 50 ||
ഓം അജായ നമഃ
ഓം നിരംജനായ നമഃ
ഓം കാമജനകായ നമഃ
ഓം കംജലോചനായ നമഃ
ഓം മധുഘ്നേ നമഃ
ഓം മധുരാനാഥായ നമഃ
ഓം ദ്വാരകാനായകായ നമഃ
ഓം ബലിനേ നമഃ
ഓം ബൃംദാവനാംത സംചാരിണേ നമഃ
ഓം തുലസീദാമ ഭൂഷനായ നമഃ || 60 ||
ഓം ശമംതക മണേര്ഹര്ത്രേ നമഃ
ഓം നരനാരയണാത്മകായ നമഃ
ഓം കുജ്ജ കൃഷ്ണാംബരധരായ നമഃ
ഓം മായിനേ നമഃ
ഓം പരമപുരുഷായ നമഃ
ഓം മുഷ്ടികാസുര ചാണൂര നമഃ
ഓം മല്ലയുദ്ദ വിശാരദായ നമഃ
ഓം സംസാരവൈരിണേ നമഃ
ഓം കംസാരയേ നമഃ
ഓം മുരാരയേ നമഃ || 70 ||
ഓം നാരാകാംതകായ നമഃ
ഓം അനാദി ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
ഓം കൃഷ്ണാവ്യസന കര്ശകായ നമഃ
ഓം ശിശുപാലശിച്ചേത്രേ നമഃ
ഓം ദുര്യോധനകുലാംതകായ നമഃ
ഓം വിദുരാക്രൂര വരദായ നമഃ
ഓം വിശ്വരൂപപ്രദര്ശകായ നമഃ
ഓം സത്യവാചേ നമഃ
ഓം സത്യ സംകല്പായ നമഃ
ഓം സത്യഭാമാരതായ നമഃ || 80 ||
ഓം ജയിനേ നമഃ
ഓം സുഭദ്രാ പൂര്വജായ നമഃ
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം ഭീഷ്മമുക്തി പ്രദായകായ നമഃ
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ
ഓം വേണുനാദ വിശാരദായ നമഃ
ഓം വൃഷഭാസുര വിദ്വംസിനേ നമഃ
ഓം ബാണാസുര കരാംതകൃതേ നമഃ
ഓം യുധിഷ്ടിര പ്രതിഷ്ടാത്രേ നമഃ || 90 ||
ഓം ബര്ഹിബര്ഹാവതംസകായ നമഃ
ഓം പാര്ധസാരധിയേ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം ഗീതാമൃത മഹൊധദിയേ നമഃ
ഓം കാളീയ ഫണിമാണിക്യ രംജിത
ശ്രീ പദാംബുജായ നമഃ
ഓം ദാമോദരായ നമഃ
ഓം യജ്നഭോക്ര്തേ നമഃ
ഓം ദാനവേംദ്ര വിനാശകായ നമഃ
ഓം നാരായണായ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ || 100 ||
ഓം പന്നഗാശന വാഹനായ നമഃ
ഓം ജലക്രീഡാ സമാസക്ത നമഃ
ഓം ഗോപീവസ്ത്രാപഹാരാകായ നമഃ
ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ
ഓം തീര്ധകൃതേ നമഃ
ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ
ഓം ദയാനിധയേ നമഃ
ഓം സര്വതീര്ധാത്മകായ നമഃ
ഓം സര്വഗ്രഹ രുപിണേ നമഃ
ഓം പരാത്പരായ നമഃ || 108 ||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here