അഹിര്‍ബുന്ധ്യ ഋഷി: അതിജഗതീഛന്ദ:
മഹാസുദര്‍ശനോ മഹാവിഷ്ണുര്‍ദേവതാ
ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ
ഗോപീജനവല്ലഭായ പരായ പരംപുരുഷായ പരമാത്മനേ’
പരകര്‍മ്മ മന്ത്രയന്ത്രൗഷധ അസ്ത്രശസ്ത്രാണി
സംഹര സംഹര മൃത്യോര്‍മ്മോചയ മോചയ
ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാസുദര്‍ശനായ
ദീപ്‌ത്രേ, ജ്വാലാപരീതായ
സര്‍വ്വദിക്‌ക്ഷോഭണകരായ
ഹും ഫട് ബ്രഹ്മണേ പരംജ്യോതിഷേ സ്വാഹാ’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here