ശ്രീനാരദഋഷി: അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദ:
ശ്രീകൃഷ്‌ണോ ദേവതാ
ഓം ക്ലീം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ
സര്‍വ്വജ്ഞ ത്വം പ്രസീദ മേ
രമാരമണ വിശ്വേശ വിദ്യാമാശു പ്രയഛ മേ’
(കുട്ടികള്‍ക്ക് വയമ്പ് കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിലും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചാല്‍ ബുദ്ധി വര്‍ദ്ധിക്കും).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here